Gebruikersreglement Bibliotheek Zonhoven

Artikel 1 - Samenwerkingsverband Bibliotheken in Limburg

Bibliotheek Zonhoven participeert aan SLIM Netwerk, een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken. 

Dit samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken. Elke bibliotheek behoudt wel haar eigen gebruikersreglement. Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar op https://zonhoven.bibliotheek.be/slim-netwerk

 

Artikel 2 - Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in Bibliotheek Zonhoven, die de volgende vestigingen omvat:

  • Hoofdbibliotheek Zonhoven, Kerkplein 80, 3520 Zonhoven, Tel: 011 81 05 81
  • uitleenpost Halveweg, Schelstraat 8, 3520 Zonhoven
  • uitleenpost Terdonk, Kievitveldstraat 3, 3520 Zonhoven
  • uitleenpost Termolen, Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven

De bibliotheek is online te bereiken via de website https://zonhoven.bibliotheek.be waar de gebruiker algemene informatie, dit gebruikersreglement en de catalogus kan raadplegen. Via een persoonlijke login op https://zonhoven.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek/aanmelden heeft de gebruiker ook toegang tot zijn persoonlijke gegevens, zijn leengegevens en tot de digitale collecties van bibliotheek Zonhoven.

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Zonhoven vastgesteld in een gemeentelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement, en wordt toegevoegd als bijlage. Het retributiereglement is raadpleegbaar op de website  van de gemeente Zonhoven

Ook de bijlage met de sluitingsdagen en openingstijden van Bibliotheek Zonhoven is een onderdeel van dit gebruikersreglement.

 

Artikel 3 - Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.

 

Artikel 4 - Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Van zodra een gebruiker lid is van Bibliotheek Zonhoven, maakt hij/zij  gebruik van de identiteitskaart als lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart.

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee en verlies of diefstal meldt hij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart onmiddellijk geblokkeerd.

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Het lidmaatschap geeft recht op het lenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld. In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van Bibliotheek Zonhoven volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

Tarieven lidmaatschap en comfortdiensten: zie Retributiereglement bijlage 1

 

Artikel 5 - Aantal te lenen materialen

Elke lener kan in Bibliotheek Zonhoven 20 materialen lenen.

Kinderen tot en met 14 jaar kunnen enkel materialen uit de jeugdafdeling lenen.

Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor specifieke deelcollecties (bv. reisgidsen) of specifieke doelgroepen (bv. leerkrachten).

Bepaalde materialen zijn niet uitleenbaar, zoals dagbladen, de nieuwste tijdschriftennummers, e.a.

 

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet deze controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De lener mag de geleende materialen niet verder uitlenen aan derden.

De uitleentermijn van de materialen die je nog in je bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd.

Bibliotheek Zonhoven is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende materialen zoals cd’s, dvd’s of games.

 

Artikel 7 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

 

Artikel 8 - Verlies, beschadiging

Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding:

Zie Retributiereglement bijlage 1

 

Artikel 9 - Leentermijn en verlengen

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen), tenzij dit anders wordt aangegeven voor bepaalde materialen.

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan 2 keer voor een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf het initiatief voor de verlenging van de leentermijn van de materialen.  Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren.

Drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail  indien hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

 

Artikel 10 - inleverbus

Bibliotheek Zonhoven beschikt over een inleverbus. Leners kunnen de materialen die ze leenden in de bibliotheek op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze bus. De inleverbus bevindt zich links van de inkomdeur van de hoofdbibliotheek.

Materialen inleveren via de inleverbus doe je op eigen verantwoordelijkheid. Je ontvangt namelijk geen bonnetje waarmee je kan aantonen dat materialen ingeleverd werden.

De registratie van de inlevering wordt door het bibliotheekpersoneel verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de bibliotheek geopend is. Hou hier rekening mee met je uitleentermijn.

Kijk steeds goed na of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden niet ingenomen!

De uitleentermijn van de materialen die je nog in je bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd.

Te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat je ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffent.

 

Artikel 11 - Overschrijden leentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend.

De lener blijft geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

De aanmaningsprocedure verloopt als volgt:

- De bibliotheek stuurt 5 dagen na het verstrijken van de leentermijn een aanmaningsmail.

- Indien de bibliotheekgebruiker hierop niet reageert, stuurt de bibliotheek 15 dagen na de eerste maning een tweede aanmaningsmail.

- Indien de bibliotheekgebruiker hierop niet reageert, stuurt de bibliotheek 30 dagen na de tweede maning een materiaalvergoedingsnota per brief. Hiervoor wordt een administratieve kost aangerekend.

Leners die geen mailadres ter beschikking stellen, krijgen alle aanmaningen per brief.

Indien de bibliotheekgebruiker na de derde aanmaning nog niet reageert, wordt het dossier overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente Zonhoven voor verdere opvolging conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur ter invordering van schuldvorderingen (aangetekende maning, deurwaardersprocedure…). De kostprijs van de uitgeleende materialen wordt volledig in rekening gebracht en boven op de boete worden administratiekosten aangerekend.

Tarieven retributiegeld: zie Retributiereglement bijlage 1

 

Artikel 12 - Reserveren

Uitgeleende materialen kunnen via de bibliotheekwebsite, in de bibliotheek of telefonisch gereserveerd worden. Telefonisch reserveren kan alleen tijdens de openingsuren.

De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren in Bibliotheek Zonhoven. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen afgehaald worden.

Een reservatie plaatsen is kosteloos. Enkel bij het niet afhalen of niet annuleren van de reservatie binnen de 7 kalenderdagen nadat deze klaarligt, dient de lener een vergoeding te betalen.

Tarieven reservering: zie Retributiereglement bijlage 1

 

Artikel 13 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. 

Aan een IBL-aanvraag plaatsen zijn kosten verbonden die ten laste van de lener vallen. Wanneer een aanvraag niet gevalideerd kan worden door een bibliotheek, krijgt de lener deze kost terugbetaald.

Bij het niet afhalen of niet annuleren van de reservatie binnen de 7 kalenderdagen nadat deze klaarligt, dient de lener een bijkomende vergoeding te betalen voor het niet afhalen.

Zodra het gevraagde item ter plaatste is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden gerespecteerd daar een verlenging hier niet mogelijk is.

Tarieven IBL: zie Retributiereglement bijlage 1

 

Artikel 14 - gedragscode

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.

  • Hou rekening met anderen en respecteer de studiesfeer in de bibliotheek.
  • Behandel de materialen in de bib met respect.
  • Eten en roken zijn niet toegelaten.
  • Drinken is enkel toegestaan in de leeszaal.
  • Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.
  • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

 

Artikel 15 - Orde

De bibliotheekgebruiker wordt aangeraden om tassen, boekentassen, paraplu’s, e.d. in de vestiaire of opbergkastjes op te bergen, of op een daartoe bestemde plaats.

 

Artikel 16 - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de bibliotheekgebruikers.

 

Artikel 17 - Openingstijden en sluitingsdagen

De openingstijden en sluitingsdagen van Bibliotheek Zonhoven worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zonhoven. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker gecommuniceerd en kunnen ook geraadpleegd worden op https://zonhoven.bibliotheek.be

Openingstijden en sluitingsdagen: zie bijlage 2

 

Artikel 18 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bibliotheek Zonhoven hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Dit gebeurt volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR). Het privacy beleid van de bibliotheek valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de gemeente Zonhoven. Deze kan men raadplegen op https://zonhoven.be/privacy.

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

 

Artikel 19 – internet en wifi in de bib

Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

Na voorlegging van zijn/haar geldige bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, kan de bibliotheekbezoeker 60 minuten per dag gratis gebruik te maken van een computer met internetverbinding in de bibliotheek.

Reserveringen voor het gebruik van internet kunnen ter plaatse of telefonisch, enkel tijdens openingsuren, geregeld worden. Wie te laat komt voor een gereserveerde sessie, verliest het recht op de gereserveerde sessie.

Informatie van Internet kan via een printer worden afgedrukt op papier dat door de bibliotheek ter beschikking wordt gesteld. Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven, moet betaald worden.

Bibliotheek Zonhoven beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.  

De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. De studiesfeer in de bibliotheek mag niet verstoord worden. Daarom is het niet toegestaan om met meerdere personen aan één internetcomputer te zitten. Het is ook niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen die andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen of die indruisen tegen de wet. Het bezoeken van compromitterende websites is ook niet toegelaten.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet optimaal functioneren van internet.

 Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de    resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites.

Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met   algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het   verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van  de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker.

Artikel 20 - Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een digitaal of papieren exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door het diensthoofd bibliotheek, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van het diensthoofd bibliotheek het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij het Beheersorgaan van Bibliotheek Zonhoven. In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van kracht.

 

Artikel 21 - Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 april 2020.

Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Gunstig geadviseerd door de Beheerraad van de bibliotheek en GC Tentakel op 4 februari 2020.

Goedgekeurd door het schepencollege van gemeente Zonhoven op 17 maart 2020.

Goedgekeurd door de gemeenteraad van gemeente Zonhoven op 30 maart 2020.

 

Bijlage 1  Retributiereglement Bibliotheek Zonhoven

Bijlage 2 Openingsuren en sluitingsdagen Bibliotheek Zonhoven